List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/07/2010

Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/07/2010

Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2010

Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2010

Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03 tháng 08 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/07/2010

Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/07/2010

Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/07/2010 do Bộ Công thương ban hành bổ sung mặt hàng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/07/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/07/2010

Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/07/2010 do Bộ Công thương ban hành về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, số máy.

Thông tư số 101/2010/TT-BTC  ngày 14/07/2010

Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/07/2010

Thông tư số 101/2010/TT-BTC  ngày 14/07/2010 do  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính Phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 28/06/2010

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 28/06/2010

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 28/06/2010 của Quốc hội.

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/06/2010

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/06/2010

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 29/06/2010 của Quốc hội.

Thông tư 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010

Thông tư 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010

Thông tư 96/2010/TT-BTC  ngày 05/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt.

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/07/2010 của Bộ Nội Vụ. Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.