List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải.

Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 06/07/1998, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ Giao thông Vận tải.

Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/02/2011

Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/02/2011

Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/02/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia.

Thông tư số 04/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011

Thông tư số 04/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011

Thông tư số 04/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011

Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011

Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ”.

Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính

Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính

Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại… Read more »

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/02/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/02/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.