List/Grid

Dân sự Subscribe to Dân sự

Thông tư 05/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 17/03/2010

Thông tư 05/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 17/03/2010

Thông tư 05/TT-BLĐTB&XH ngày 17/03/2010 quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật.

Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuận quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 29/01/2010

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 29/01/2010

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 29/01/2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 19/01/2010

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 19/01/2010

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 19/01/2010 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất.

Thông tư số 51/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010

Thông tư số 51/2010/TT- BTC ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT- BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/03/2010

Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/03/2010

Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/03/2010 do Chính phủ ban hành quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính Phủ ban quy định về bán đấu giá tài sản.

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.