List/Grid

Monthly Archives: June 2010

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010

Thông tư số 84/2010/TT-BQP ngày 01/07/2010 của Bộ Quốc Phòng quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt.

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/07/2010 của Bộ Nội Vụ. Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 29/6/2010

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 29/6/2010

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 29/06/2010 của Quốc hội.

Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010

Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010

Thông tư số14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐTngày 28/06/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐTngày 28/06/2010

Thông tư số 18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản.

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/06/2010 về việc ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/06/2010 quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/06/2010 quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.