List/Grid

Monthly Archives: May 2010

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/06/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định số 613/QĐ-TTG ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Thông tư số 15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/06/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/06/2010

Thông tư số 15/2010/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/06/2010 về ban hành chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp khối ngành tài nguyên – môi trường.

Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010

Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010

Thông tư số 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công thương Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010

Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư – Bộ Tài Chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo quyết định số 119/2009/QĐ-TTG ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/05/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/05/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/05/2010

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/05/2010

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Thông tư  số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/05/2010

Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/05/2010

Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17/05/2010 về nhập khẩu tàu cá.