List/Grid

Monthly Archives: January 2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh.

Thông tư 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh

Thông tư 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư 16/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/02/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về kinh tế – kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Thông tư 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2010.

Thông tư 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

Thông tư 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

Thông tư 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 quy định bổ sung phụ lục Ngân sách nhà nước.

Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

Thông tư 221/2009/TT-BTC ngày 24/11/2009

Thông tư 221/2009/TT-BTC ngày 24/11/2009

Thông tư 221/2009/TT-BTC ngày 24/11/2009 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm dự trữ lúa, gạo hè thu năm 2009.