List/Grid

Monthly Archives: March 2009

Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 04/03/2009

Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 04/03/2009

Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 04/03/2009 do Bộ Tài chính ban hành về việc đính chính số hiệu Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009 do UBND tỉnh Ninh Thuận quy định về việc bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn của tỉnh làm công tác khuyến nông cơ sở.

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum quy định về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum quy định hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà.

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 do UBND tỉnh An Giang quy định hướng dẫn sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn  2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.

Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/03/2009

Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/03/2009

Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu đãi.

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ quy định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020.

Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009

Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009

Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009

Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp .