List/Grid

Monthly Archives: March 2009

Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/03/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/03/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/03/2009 của Bộ Y Tế ban hành Bãi bỏ Quyết định số 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”.

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram.

Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009

Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009

Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 do UBND TP Cần Thơ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 do UBND TP Cần Thơ hướng dẫn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 do UBND tỉnh Bắc Giang quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và công tác quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở.

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 05/03/2009

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 05/03/2009

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 05/03/2009 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg ngày 05/03/2009

Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg ngày 05/03/2009

Quyết định số 36/2009/QĐ-TTg ngày 05/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc bãi bỏ Quyết định số 875/TTg ngày 21 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.