List/Grid

Monthly Archives: March 2009

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16/03/2009 do UBND TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum ban hành hương dẫn về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009 do UBND tỉnh Minh Thuận hướng dẫn về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Thông tư Liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/03/2009

Thông tư Liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/03/2009

Thông tư Liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/03/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều.

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009 do UBND tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2009.

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009

Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 11/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội lần thứ XVII Hội Luật gia dân chủ Quốc tế tại Việt Nam.

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của Bộ Tài Chính – Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp  tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/03/2009

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/03/2009

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/03/2009 của Bộ Tài Chính – Bộ Công An ban hành hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.