List/Grid

Monthly Archives: March 2009

Quyết định số 365/2009/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 365/2009/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 365/2009/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức.

Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 20/03/2009

Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 20/03/2009

Thông tư số 55/2009/TT-BTC ngày 20/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.

Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009

Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009

Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009

Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20/03/2009 của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/03/2009 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn cơ chế hỗ trợ vốn ngân hàng Trung ương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009

Nghị định số 27/03/2009 ngày 19/03/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009

Thông tư số 54/2009/TT-BTC ngày 18/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ Nước ngoài.