List/Grid

Monthly Archives: March 2009

Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 61/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo bảo quản kín.

Thông tư số 60/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 60/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 60/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh.

Thông tư số 59/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 59/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009

Thông tư số 59/2009/TT-BTC ngày 26/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ.

Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009

Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009

Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009 của Chính phủ quy định về đăng ký và mua, bán tàu biển.

Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/03/2009

Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/03/2009

Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009

Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009

Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009

Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn về cơ chế hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy định kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã.

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn việc đính chính Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 của Bộ Tài chính.

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2015.