List/Grid

Monthly Archives: December 2008

Quyết định 1671/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1671/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1671/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010” 

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 3246/CT- BNN-PC ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp ban hành về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật.

Quyết định 1656/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1656/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1656/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ” 

Quyết định 3962/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008

Quyết định 3962/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008

Quyết định 3962/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc Xử lý tài sản thu hồi từ Dự án 

Quyết định 174/QĐ-TTG ngày 31/12/2008

Quyết định 174/QĐ-TTG ngày 31/12/2008

Quyết định 174/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định của Chính phủ số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham… Read more »

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Thông tư 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

 Thông tư 133/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam.

Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ tài chính  hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam.