List/Grid

Monthly Archives: November 2008

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 do Chính phủ ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Thông tư số 63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008

Thông tư số 63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008

Thông tư số 63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục.

Thông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2008

Thông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2008

Thông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ Thông tin & Truyền thông – Bộ Công an ban hành về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008

Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 do Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài Chính banh hành hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thông tư số 28/2008/TT-LĐTBXH ngày 27/11/2008

Thông tư số 28/2008/TT-LĐTBXH ngày 27/11/2008

Thông tư số 28/2008/TT-LĐTBXH ngày 27/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008.

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Thông tư số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tư Pháp – Bộ Nội Vụ – Bộ Tài Chính banh hành Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự