List/Grid

Monthly Archives: October 2008

Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày  31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1567/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày  31 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2015.

Quyết định 40/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2008

Quyết định 40/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ – BTC do Bộ công thương ban hành ngày 31/10/2008  ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của bộ công thương.

Thông tư 107/2008/TT-BNN ngày 31/10/2008

Thông tư 107/2008/TT-BNN ngày 31/10/2008

Thông tư 107/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 31/10/2008 sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 06/2006/TT-BTS ngày 13/11/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 126/2005/QĐ-TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo

Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày  31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày  31 tháng 10 năm 2008 Về việc tạo nguồn xử lý lỗ kinh doanh mặt hàng mazút tồn kho tại thời điểm 21/7/2008 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày  31/10/2008

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 31/10/2008 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 31 tháng 10 năm 2008 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương.

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT Của Bộ Công thương ngày 31 tháng 10 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008

Quyết định số 3300/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc cho phép lập dự án đầu tư “Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng”.

Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT  ngày 30/10/2008

Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2008

Quyết định số 7310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 10 năm 2008 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ… Read more »

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC  ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 30 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.