List/Grid

Monthly Archives: September 2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT ngày 01/10/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT ngày 01/10/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BCT ngày 01/10/2008 của Bộ Công thương ban hành ngày 01/10/2008 phê duyệt đề án tăng cường quản lý và kiếm soát tiền chất đến năm 2010

Quyết Định Số 133/2008/QĐ-TTG

Quyết Định Số 133/2008/QĐ-TTG

Quy định của thủ Tướng Chính Phủ việc trích nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động Việt Nam làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn.

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/09/2008

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/09/2008

Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường.

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/ 2008

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/ 2008

Quyết định số 82/208/QĐ-BTC ngày 30/09/ 2008 của Bộ Tài Chính ban hành điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong biểu thuế xuất nhập khẩu.

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/2008

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/2008

Quyết định số 82/2008/QĐ – BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/09/2008

Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/09/2008

Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 tháng 09 năm 2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 tháng 09 năm 2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 thángn 09 năm 2008 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí.

Quyết định số12/2008/QĐ-BXD ngày 26/09/2008

Quyết định số12/2008/QĐ-BXD ngày 26/09/2008

Quyết định số12/2008/QĐ-BXD ngày 26/09/2008 của Bộ Xây dựng  ban hành Quy chế Quản lý và sử uungj nguồn hỗ trợ phát trển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008 do Văn phòng Chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/09/2008

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/09/2008

Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2009 của bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định vế chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học