List/Grid

Monthly Archives: August 2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29 /8/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29 /8/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành 04 (bốn) số đầu của mã Bưu chính Quốc gia.

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 do Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Vật liệu xây dựng việt Nam đến năm 2020.

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008 của Tổng cục Hải Quanh ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg  ngày 29/8/2008

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008

Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 do Chính phủ ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng Quặng Đồng thô và tinh Quặng Đồng.

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBNĐ do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/08/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/08/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BVHTTDL ngày 29/08/2008 do Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Văn Hoá-Thông Tin hướng dẫn thực hiện pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CPcủa chính phủ về cấm quảng cáo Thuốc lá.

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”  ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ.