List/Grid

Monthly Archives: April 2008

Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày  29/04/2008

Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008

Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày  29/04/2008 quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008

Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008

Nghị định số 55/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008

Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008

Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/04/2008 quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện dịch vụ tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Những hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc danh mục nhà nước quy định do lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và những hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008

Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008

Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 quy định hoạt động của người, tàu, thuyền Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và chuyển cảng; thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng và các hoạt động khác liên quan đến an ninh, trật tự; trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển.

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ. Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; cơ yếu; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La.