List/Grid

Monthly Archives: March 2008

Nghị định của Chính phủ số 36/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Nghị định của Chính phủ số 35/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

Nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định của Chính phủ số 33/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ.

Nghị định của Chính phủ số 30/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định của Chính phủ số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã quảng trị tỉnh Quảng Trị.

Nghị định của Chính phủ số 28/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 28/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ khoa học và công nghệ.

Nghị định của Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008

Nghị định của Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008

Nghị định của Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Nghị định của Chính phủ số 27/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 27/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường.