List/Grid

Monthly Archives: February 2008

Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND  ngày 26/12/2008

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn quận 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ – siêu thị – trung tâm thương mại của 22 quận – huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ ban hành việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Nghị định của Chính số 19/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính số 19/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Ngày 08 tháng 07 năm 2008 Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, công tác quản lý, sử dụng thuỷ lợi phí, tiền nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam.

Nghị định của chính phủ số 17/2008/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 17/2008/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng.

Nghị định của Chính phủ số 16/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài tiếng nói Việt Nam.

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Nghị định của Chính phủ số 14/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 14/2008/NĐ-CP

Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh.