List/Grid

Monthly Archives: November 2007

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Nghị định số  173/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007

Nghị định số 173/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/11/2007

Nghị định số  173/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007 về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007

Nghị định số 172/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/11/2007

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chinh phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Luật hóa chất số 06/2007/QH12

Luật hóa chất số 06/2007/QH12

Luật hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc Hội khóa 12 thông qua ngày 21/11/2007 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm  số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm  số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá.
Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Nghị định số  169/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 169/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 169/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007 về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an.

Nghị định số 171/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 171/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 171/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007 về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hứng, tỉnh Nam Định.

Nghị định số 166/2007/ND-CP ngày 16/11/2007

Nghị định số 166/2007/ND-CP ngày 16/11/2007

Nghị định số 166/2007/ND-CP do Chính Phủ ban hành ngày 16/11/2007, quy định về mức lương tối thiểu chung. CHÍNH PHỦ _______ Số: 166/2007/NĐ-CP    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ… Read more »