List/Grid

Monthly Archives: August 2007

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển  địa phương do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập
Nghị định số 137/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/08/2007

Nghị định số 137/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/08/2007

Nghị định số 137/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/08/2007 Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M’Drắk và Ea H’Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/08/2007

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/08/2007

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/08/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Nghị định số 135/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/08/2007

Nghị định số 135/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/08/2007

Nghị định số 135/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/08/2007 quy định các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 132/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007 về chính sách tinh giản biên chế.
Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007 về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ

Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ

Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ ban hành về việc chuyển Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ.

Nghị định số 08/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 08/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 08/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007 về thi đua-khen thưởng, tôn giáo, cơ yếu và quản lý đối với Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ
Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007 quy định chi tiết và hướng dấn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động về giải quyết tranh chấp lao động
Nghị định số 131/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/08/2007

Nghị định số 131/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/08/2007

Nghị định số 131/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/08/2007 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài