List/Grid

Monthly Archives: April 2007

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/04/2007

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                   CỘNG HÃ’A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Số:337/QĐ-BKH                                                                Độc lập – Tá»± do – Hạnh phúc                                                                                   Hà… Read more »

Nghị định số 53/2007/NĐ-CP

Nghị định số 53/2007/NĐ-CP

Ngày 04 tháng 04 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội của Quốc hội số 83/2007/QH11 ngày 02/04/2007

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội của Quốc hội số 83/2007/QH11 ngày 02/04/2007

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội của Quốc hội số 83/2007/QH11 ngày 02/04/2007