List/Grid

Monthly Archives: December 2005

Nghị định của chính phủ số 163/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 163/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 163/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2005 về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn.

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định của chính phủ số 160/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 160/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản.

Nghị định của Chính phủ số 159/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 159/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Nghị đinh của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP

Nghị đinh của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP

Nghị đinh của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định của Chính phủ số 157/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 157/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan việt nam ở nước ngoài.

Yêu cầu nộp đơn Bản quyền tác giả

Yêu cầu nộp đơn Bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh việc phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây:

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định của Chính phủ số 155/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 155/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 155/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định của Chính phủ số 153/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 153/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 về tổ chức và hoạt động của thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn.