List/Grid

Monthly Archives: September 2005

Nghị định của Chính phủ số 121/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 121/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng.

Nghị định của Chính phủ số 120/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 120/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng chính phủ, Quyết định 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng bộ trưởng.

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Nghị định của Chính phủ số 117/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 117/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 117/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh

Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nghị định của Chính phủ số 114/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 114/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 114/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau.