List/Grid

Monthly Archives: May 2005

Nghị định của Chính phủ số 69/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 69/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 69/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Thông tư số 03/2005/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 25/05/2005

Thông tư số 03/2005/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 25/05/2005

Thông tư số 03/2005/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 25/05/2005 về việc hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời… Read more »

Nghị định của Chính phủ số 68/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 68/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 về an toàn hóa chất.

Nghị định của Chính phủ số 67/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 67/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giám định tư pháp.

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

Nghị định của Chính phủ số 65/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 65/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 65/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

Nghị định của Chính phủ số 63/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 ban hành điều lệ bảo hiểm y tế.

Nghị định của Chính phủ số 62/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hoà, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Nghị định của Chính phủ số 60/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phư­ớc.