List/Grid

Monthly Archives: April 2005

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Nghị định của Chính phủ số 57/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 57/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Nghị định của Chính phủ số 56/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 56/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 về khuyến nông, khuyến ngư.

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra chính phủ.

Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.

Nghị định của Chính phủ số 53/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo.

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang.

Nghị định của Chính phủ số 51/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 51/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 51/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.

Nghị định của Chính phủ số 50/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.