List/Grid

Monthly Archives: March 2005

Nghị định của Chính phủ số 42/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 – công trái giáo dục.

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra.

Nghị định của Chính phủ số 40/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông ana, Ea kar, Krông năng, tỉn Đắc lắc.

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Nghị định của Chính phủ số 37/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định của Chính phủ số 36/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nghị định của Chính phủ số 35/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Nghị định của Chính phủ số 34/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Nghị định của Chính phủ số 33/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y.