List/Grid

Monthly Archives: January 2005

Nghị định của Chính phủ số 10/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 10/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 10/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2005 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Nghị định của Chính phủ số 09/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 09/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng.

Nghị định của Chính phủ số 07/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 07/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 07/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung điều 12, điều 13 của điều lệ xây dựng và quản lý quỹ ”đền ơn đáp nghĩa” ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của chính phủ.

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành ngày  24/01/2005

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành ngày 24/01/2005

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV do Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành ngày  24/01/2005 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định… Read more »

Nghị định của Chính phủ số 06/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2005 về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định của Chính phủ số 05/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 1 năm 2005 về bán đấu giá tài sản.

Nghị định của Chính phủ số 05/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 1 năm 2005 về bán đấu giá tài sản.

Nghị định của Chính phủ số 05/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 về quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động.