List/Grid

Monthly Archives: September 2004

Nghị định số 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 30 tháng 9 năm 2004 Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định số 172/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 172/2004/nđ-cp ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xà, thành phố thuộc tỉnh.

Nghị định số 171/2004/NĐ-CP

Nghị định số 171/2004/NĐ-CP

Nghị định số 171/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2004 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 170/2004/NĐ-CP

Nghị định số 170/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh.

Nghị định số 168/2004/NĐ-CP

Nghị định số 168/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 168/2004/nđ-cp ngày 20 tháng 9 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 07/2000/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2000 của chính phủ về chính sách cứu trợ xà hội.

Nghị định số 166/2004/NĐ-CP

Nghị định số 166/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 166/2004/nđ-cp ngày 16 tháng 9 năm 2004 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dụ.

Nghị định số 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 164/200/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2004 về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.

Nghị định số 62/2004/NĐ-CP

Nghị định số 62/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2004/nđ-cp ngày 07 tháng 9 năm 2004 ban hành quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

Nghị định số 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 07 tháng 9 năm 2004 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Chứng khoán và Thị trường chứng khoán