List/Grid

Monthly Archives: February 2004

Nghị định số 49/2004/NĐ-CP

Nghị định số 49/2004/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 49/2004/nđ-cp ngày 18 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh điện biên nhiệm kỳ 2004 – 200.

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 46/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 46/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 46/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 45/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 45/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 44/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2004/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 42/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 41/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 40/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2004/NĐ – CP

 Nghị định của Chính phủ số 40/2004/NĐ – CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống Kê

Nghị định của Chính phủ số 39/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2004/NĐ – CP ngày 11 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 38/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2004/NĐ – CP

 

Nghị định của Chính phủ số 38/2004/NĐ – CP ngày 11 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 – 2009