List/Grid

Monthly Archives: October 2003

Nghị định của Chính Phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức trong các cơ quan nhà nước. Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là công chức)

Nghị định của Chính Phủ số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về chế độ Công chức dự bị. Nghị định này quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm, chế độ chính sách và quản lý đối với Công chức dự bị
Nghị định của Chính Phủ số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về cán bộ, công chức xà, phường, thị trấn. Nghị định này quy định về chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm, chế độ chính sách và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã)

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là viên chức)