List/Grid

Monthly Archives: September 2003

Nghị định của Chính Phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Đất ngập nước quy định tại Nghị định này bao gồm những vùng đất ngập nước có hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học cao, có chức năng duy trì nguồn nước và cân bằng sinh thái, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định của Chính Phủ số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp Lệnh Dân số. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số về quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, các biện pháp thực hiện công tác dân số và tổ chức thực hiện công tác dân số
Nghị định của Chính Phủ số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/09/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 103/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân về điều kiện hành nghề y, dược tư nhân; quyền và nghĩa vụ của người hành nghề y, dược tư nhân; thủ tục và thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân; trình tự, thẩm quyền thu hồi Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân.

Nghị định của Chính Phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghị định này quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong các toà nhà, đối với các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng và trong sinh hoạt của nhân dân.