List/Grid

Monthly Archives: November 2002

Nghị định Số 98/2002/NĐ-CP

Nghị định Số 98/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 98/2002/nđ-cp ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về tạm giữ,tạm giam ban hành kèm theo nghị định số 89/1998/nđ-cp ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.

Nghị định số 96/2002/NĐ-CP

Nghị định số 96/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 96/2002/nđ-cp ngày 19 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục hải quan

Nghị định số 95/2002/NĐ-CP

Nghị định số 95/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 1 nghị định số 76/2002/nđ-cp ngày 13 tháng 9 năm 2002 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 94/2002/NĐ-CP

Nghị định số 94/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban dân số, gia đình và trẻ em.

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá

Nghị định số 91/2002/NĐ-CP

Nghị định số 91/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài nguyên và môi trường.

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ bưu chính, viễn thông

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ Số 93/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

Nghị định số 89/2002/NĐ-CP

Nghị định số 89/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Nghị định số 88/2002/NĐ-CP

Nghị định số 88/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh