List/Grid

Monthly Archives: September 2002

Nghị định số 76/2002/NĐ-CP

Nghị định số 76/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng