List/Grid

Monthly Archives: June 2002

Nghị định số 64/2002/NĐ-CP

Nghị định số 64/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 64/2002/ND-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần

Nghị định số 63/2002/NĐ-CP

Nghị định số 63/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2002/ND-CP ngày 18 tháng 6 năm 2002 Quy định về Khám bệnh, Chữa bệnh cho thân nhân Sỹ quan tại ngũ.

Nghị định số 62/2002/NĐ-CP

Nghị định số 62/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2002/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/1999/ND-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo.

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002

Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính Phủ ban hành quy định về chế độ nhuận bút.

Nghị định số 60/2002/NĐ-CP

Nghị định số 60/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2002/nđ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2002 quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của hiệp định thực hiện điều 7 hiệp định chung.

Nghị định số 59/2002/NĐ-CP

Nghị định số 59/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 59/2002/nđ-cp ngày 04 tháng 6 năm 2002 về việc bài bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 57/2002/nđ-cp ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

Nghị định số 58/2002/NĐ-CP

Nghị định số 58/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 58/2002/nđ-cp ngày 03 tháng 6 năm 2002 ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.