List/Grid

Yearly Archives: 2002

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về tiền lương

Nghị định số 111/2002/NĐ -CP

Nghị định số 111/2002/NĐ -CP

Nghị định của Chính phủ số 111/2002/NĐ -CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh thể dục, thể thao,

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 06/cp ngày 20 tháng 01 năm 1995 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Nghị định số 108 /2002/NĐ-CP

Nghị định số 108 /2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 108 /2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2002 về việc bài bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ

Nghị định số 107/2002/NĐ-CP

Nghị định số 107/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 107/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2002 quy định phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan

Nghị định số 103/2002/NĐ-CP

Nghị định số 103/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng,sức khoẻ, tài sản.

Luật Ngân sách Nhà Nước số 1/2002/QH11

Luật Ngân sách Nhà Nước số 1/2002/QH11

Luật Ngân sách Nhà Nước số 01/2002/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 16/12/2002 nhằm quan ly thong nhat nen tai chinh quoc gia, nang cao tinh chu dong va trach nhiem cua cac co quan, to chuc, ca nhan trong viec quan ly va su dung ngan sach nha nuoc, cung co ky luat tai chinh, su dung tiet kiem, co hieu qua ngan sach va tai san cua Nha nuoc, tang tich luy nham thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc theo dinh huong xa hoi chu nghia, dap ung yeu cau phat trien kinh te – xa hoi, nang cao doi song nhan dan, bao dam quoc phong, an ninh, doi ngoai;
Luật 02/2002/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngày 16/12/2002

Luật 02/2002/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngày 16/12/2002

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật số 02/2002/QH11do Quốc Hội khóa XI ngày 16/12/2002, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.

Nghị định số 102/2002/NĐ-CP

Nghị định số 102/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 102/2002/nđ-cp ngày 11 tháng 12 năm 2002 quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh