List/Grid

Monthly Archives: December 2001

Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP

 Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007

Nghị đinh số 188/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế.

Luật tổ chức Chính phủ số 30/2001/QH10

Luật tổ chức Chính phủ số 30/2001/QH10

Luật tổ chức Quốc Hội số 30/2001/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 25/12/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Quốc hội.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 31/2001/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 31/2001/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội số 31/2001/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 25/12/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1997

 

Nghị định của chính phủ số 94/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 94/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 94/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh luật sư.
Nghị định của Chính phủ số 93/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định của Chính phủ số 91/2001NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2001NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 91/2001NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điệu kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thuỷ nội địa.

Nghị định của Chính phủ số 92/2001NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 92/2001NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 92/2001NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Nghị định của chính phủ số 91/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 91/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điệu kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thuỷ nội địa.