List/Grid

Monthly Archives: September 2001

Nghị định của Chính phủ số 66/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 04/2000/nđ-cp ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai.

Nghị định của Chính phủ số 64/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 64/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2001 về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nghị định của Chính phủ số 63/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xà hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 về việc ban hành quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

Nghị định của Chính phủ số 61/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 61/2001/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2001 về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò.

Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2001 về việc sửa đổi điều 3 quy chế trại giam(ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP ngày 16 tháng 9 năm 1993 của chính phủ).