List/Grid

Monthly Archives: July 2001

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam.

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 về việc thành lập các xà thuộc huyện Đắkglei và huyện Đắk tô, tỉnh Kon Tum. đổi tên xà Măng Xăng, huyện Đắk tô thành xà Tè xăng.

Nghị định của Chính phủ số 39/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 39/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 về việc thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành và Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ.

Nghị định của Chính phủ số 36/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2001/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xà hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định của Chính phủ số 34/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Nghị định của Chính phủ số 33/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 33/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2001 về ”giấy chứng minh an ninh nhân dân” và ”giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân”.

Nghị định của Chính phủ số 32/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 32/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 32/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2001 hướng dẫn chi tiết thi hành pháp lệnh thương phiếu.