List/Grid

Monthly Archives: May 2001

Nghị định của Chính phủ số 25/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 25/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 25/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 ban hành quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

Nghị định của chính phủ số 24/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 24/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 24/2001/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở việt nam ban hành kèm theo nghị định số 13/CP ngày 25 tháng 02 năm 1994 của chính phủ.

Nghị định của chính phủ số 23/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 23/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 23/2001/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đăng ký tầu biển và thuyền viên ban hành kèm theo nghị định số 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của chính phủ.

Nghị định của chính phủ số 21/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 21/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam.

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 về việc sáp nhập xà Thạch Thượng và thị trấn Cày, để thành lập thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị định của Chính phủ số 20/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 20/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2001 quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Nghị định của Chính phủ số 19/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 19/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 19/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.

Nghị định của Chính phủ số 18/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại việt nam.

Nghị định của Chính phủ số 17/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Nghị định của Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.