List/Grid

Monthly Archives: December 2000

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 29 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 78/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 78/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 78/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 26 tháng 12 năm 2000 Về phí xăng dầu

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 15 tháng 12 năm 2000 Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

Nghị định số 76/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 76/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 76/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 15 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 08 tháng 12 năm 2000 Về công chứng, chứng thực

Nghị định số 74/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 74/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 74/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 06 tháng 12 năm 2000 Về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ

Nghị định số 73/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 73/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 73/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 06 tháng 12 năm 2000 Ban hành quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 05 tháng 12 năm 2000 Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài