List/Grid

Monthly Archives: November 2000

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 23 tháng 11 năm 2000 Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 21 tháng 11 năm 2000 Về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 17 tháng 11 năm 2000 Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp