List/Grid

Monthly Archives: March 1996

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN ngày 20/03/1996

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN ngày 20/03/1996

Luật Hợp tác xã số 47-L/CTN được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/3/1996 quy định về hợp tác xã